10 Hàm Excel Quan Trọng Cho Kế Toán

Việc thành thạo các hàm Excel là vô cùng quan trọng đối với kế toán. Dưới đây là 10 hàm cơ bản mà mọi kế toán cần nắm vững:10 Hàm Excel Quan Trọng Cho Kế Toán 2

10 Hàm Excel Quan Trọng Cho Kế Toán

 1. Hàm Excel Đếm (COUNT):

  • Dùng để đếm số lượng ô trong một vùng hoặc toàn bộ bảng tính.
  • Cú pháp: =COUNT(Value1, [Value2],...)
 2. Hàm Tổng (SUM):

  • Tính tổng các số trong dãy ô, thường được sử dụng cho việc tính lương, thuế, giá trị hàng hóa.
  • Cú pháp: =SUM(Num1, Num2, ...)10 Hàm Excel Quan Trọng Cho Kế Toán 3
 3. Hàm Đếm Có Điều Kiện (COUNTIF):

  • Đếm số lượng ô thỏa mãn điều kiện cụ thể, hữu ích cho việc thống kê dữ liệu.
  • Cú pháp: =COUNTIF(range, criteria)
 4. Hàm Tổng Có Điều Kiện (SUMIF):

  • Tính tổng các giá trị thỏa mãn điều kiện.
  • Cú pháp: =SUMIF(range, criteria, [sum_range])
 5. Hàm Min và Max:

  • Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong vùng dữ liệu hoặc bảng tính.
  • Cú pháp: =MIN(Number1, Number2, ...) / =MAX(Number1, Number2, ...)
 6. Hàm Trung Bình (AVERAGE):

  • Tính trung bình cộng của một dãy số.
  • Cú pháp: =AVERAGE(Number1, Number2, ...)10 Hàm Excel Quan Trọng Cho Kế Toán 4
 7. Hàm LEFT và RIGHT:

  • Tách ký tự từ bên trái hoặc bên phải của một chuỗi văn bản.
  • Cú pháp: =LEFT(text, num_chars) / =RIGHT(text, num_chars)
 8. Hàm VLOOKUP:

  • Tìm kiếm giá trị trong bảng và trả về giá trị tương ứng.
  • Cú pháp: =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])10 Hàm Excel Quan Trọng Cho Kế Toán 5
 9. Hàm HLOOKUP:

  • Tương tự như VLOOKUP, nhưng tìm kiếm trong hàng đầu tiên của bảng.
  • Cú pháp: =HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])
 10. Hàm IF:

 • Trả về giá trị dựa trên điều kiện đúng/sai.
 • Cú pháp: =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

10 Hàm Excel Quan Trọng Cho Kế Toán này giúp kế toán xử lý dữ liệu một cách hiệu quả, từ việc đếm số lượng đến tính toán tổng và thậm chí là tìm kiếm dữ liệu theo điều kiện. Điều này giúp tối ưu hóa công việc và nâng cao chất lượng báo cáo kế toán.

Đánh giá post